Aktualności

NABÓR NA STANOWISKO DS. INWESTYCJI i GOSPODARKI GRUNTAMI

26 lipca 2017 08:14 | Aktualności

WÓJT GMINY KOŁACZKOWO OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO DS. INWESTYCJI

 i GOSPODARKI  GRUNTAMI  W URZĘDZIE GMINY W KOŁACZKOWIE

Urzędu Gminy w Kołaczkowie
pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo

I. Zakres obowiązków

1. Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami gminnymi:

1)

-  przygotowywanie strategii i programów inwestycyjnych związanych z rozbudową infrastruktury 
    na  terenie Gminy,

-  przygotowywanie koncepcji realizacji powyższych strategii zgodnie  z wymaganiami uzyskania
    na te cele środków finansowych zarówno unijnych jak i z funduszy pozabudżetowych,

-  zlecanie wykonania  projektów technicznych do wykonywania powyższych zadań,

-  prowadzenie obsługi zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w danym roku budżetowym,

-  prowadzenie rozliczeń inwestycji zmierzających do efektywnego wykorzystania  
   środków  finansowych przeznaczonych w budżecie gmin,

-  przygotowywanie sprawozdań i rozliczeń z wykonania zadań inwestycyjnych

-  przygotowywanie sprawozdań GUS,

-  współpraca z przedsiębiorstwami komunalnymi i energetycznymi w zakresie    
   rozbudowy    infrastruktury .

2) Sporządzanie dokumentu OT ”Przyjęcie środka trwałego” w wyniku zakupu lub w wyniku budowy.

3)Sporządzanie harmonogramu rzeczowo-finansowego dla robót budowlanych.   

4)Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem publicznym.

2.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości  
 a w szczególności związanych z:

1) gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem ,użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywanie na cele szczególne,

2)  ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich ,

3) organizowaniem przetargów na zbywanie prawa własności, prawa  użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy, nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,

4)   komunalizacją gruntów,

5)  prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych ,

6)  tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowaniem nim zgodnie z zasadami określonymi

w przepisach obowiązującego prawa ,

7) wyposażaniem gruntów w urządzenia komunalne – wspólne ze stanowiskiem ds. Dróg

     Publicznych,  Gospodarki Przestrzennej i Ochrony  Środowiska ,

8) ochroną gruntów rolnych i leśnych w tym:

a)      przeznaczanie gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne ,

b)      wyłączenie gruntów z produkcji ,

c)      rolniczego wykorzystania gruntów ,

d)     rekultywacji nieużytków oraz gruntów zdewastowanych  i zdegradowanych i użyźniania innych  
        gruntów ,

9)  przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią ,

10)  pracowniczych ogrodów działkowych ,

11) nadzór nad świetlicami wiejskimi oraz placami zabaw,

12)Ustalanie uprawnień do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu gminy.

13)Ustalanie zasad najmu oraz wysokości opłat za najem.

3.Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem publicznym.

II. Wymagania niezbędne

Określone z ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2014 r.,poz.1202)
1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) pełna zdolność do czynności prawnych,
3) korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) wykształcenie wyższe,

6) znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym,  kodeks postępowania administracyjnego,   o gospodarce nieruchomościami, prawo budowlane,
7) prawo jazdy kat. B.

III. Wymagania dodatkowe:

1)Umiejętność obsługi komputera w zakresie programów informatycznych biurowych,
2) Umiejętność obsługi urządzeń biurowych /ksero, fax i  itp./,
3)Preferowane wykształcenie wyższe o kierunku  budownictwo , prawo administracyjne, geodezja  oraz staż w jednostkach samorządowych na podobnych stanowiskach.

IV. Informacja o warunkach pracy na w/w stanowisku

1) Termin zatrudnienia  - 14.08.2017 r.

2) Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
3) Godziny pracy Urzędu: poniedziałek 8.00-16.00, wtorek – piątek 7.00-15.00
4) Praca ma charakter administracyjno-biurowy.

V. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miejscu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest wyższy niż 6%.

VI. Oferty winny zawierać:

1) list motywacyjny,
2)życiorys –CV,
3) kserokopie świadectwa pracy – zaświadczenia,
4)kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
9) oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
10) zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wszystkie oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Kołaczkowo, pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo pokój nr 22. Z dopiskiem:  „Dotyczy naboru na stanowisko ds. INWESTYCJI oraz GOSPODARKI  GRUNTAMI 
 w terminie do dnia 10.08.2017 roku do godz. 15.00. Proszę o numer telefonu do kontaktu.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kołaczkowo www.bip.kolaczkowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

Wójt Gminy Kołaczkowo

/-/ Teresa Waszak

Przeczytano: 556 razy.| Wydrukuj

Do góry