Wykaz spraw

Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Kołaczkowo - Stypendium szkolne

Referat oświaty

Wymagane dokumenty:

Stypendium szkolne:
-wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (wnioski należy składać w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego),
-dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,
-zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
-zaświadczenie lub decyzja z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach,
-zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,,
-wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z GOPS – funduszy alimentacyjny.

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat oświaty w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie
Pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo

Opłaty:

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia:

Miesiąc od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Podstawa prawna:

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

Art. 90m, art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1481),

Art. 8 ust. 1 i ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1507)

Tryb odwoławczy:

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kołaczkowo  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Formularze i załączniki: