Wykaz spraw

Wniosek o udzielenie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Kołaczkowo

Referat oświaty

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie dotacji

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kołaczkowie

Plac Reymonta 3

62-306 Kołaczkowo

sekretariat  – pokój nr 22

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia:

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 17).
Wniosek może złożyć organ prowadzący, który posiada aktualne zaświadczenie o wpisie danej szkoły / placówki do rejestru szkół i placówek niepublicznych w Poznaniu lub w przypadku szkół publicznych zezwolenie na prowadzenie szkoły publicznej.

Podstawa prawna:

Rozdział 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych; Uchwała Nr XXXIV/259/2018 z dnia 12.02.2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Kołaczkowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz Uchwała Nr XLII/333/2018 z dnia 06.11.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/259/2018 z dnia12.02.2018 r.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje odwołanie

Inne informacje:

Podstawowe zasady udzielenia dotacji:
- dotacja udzielana jest w 12 częściach każdego miesiąca na podstawie comiesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów (wychowanków) w szkole (placówce). Informację taką należy składać do 10 dnia każdego miesiąca w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie (sekretariat – pokój nr 22) w trybie określonym w uchwale Nr XXXIV/259/2018 z dnia 12.02.2018 r. oraz uchwale Nr XLII/333/2018 z dnia 06.11.2018 r.,
- dotacja podlega rozliczeniu. Termin i sposób rozliczenia, a także jego wzór określa uchwała Nr XXXIV/259/2018 z dnia 12.02.2018 r. oraz uchwała Nr XLII/333/2018 z dnia 06.11.2018 r.,
- organ udzielający dotacje ma prawo do kontroli sposobu wykorzystania dotacji.

Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych:
-
zgodnie z art. 33 ustawy o systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 r. organ dokonujący wpisu danej szkoły / placówki do ewidencji przekazuje dane o tym podmiocie do krajowego Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych,
- po przekazaniu stosownych danych Urząd Statystyczny dokonuje wpisu szkoły / placówki do krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej i nadaje szkole / placówce REGON. Informacje o nadanym REGON-ie organ prowadzący otrzymuje bezpośrednio z Urzędu Statystycznego. System Informacji Oświatowej,
- wszystkich prowadzących szkoły i placówki oświatowe (niezależnie od tego czy otrzymują dotację z budżetu gminy czy nie) obowiązuje ustawa o

systemie informacji oświatowej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942).
- aktualnie obowiązuje nowe SIO Modernizacja dostępne pod adresem
https://sio.men.gov.pl
- w celu uzyskania dostępu do nowego SIO dyrektor szkoły / placówki musi złożyć wniosek o dostęp na stronie https://sio.men.gov.pl/sio/login Informacje w sprawie otrzymania loginu i hasła dostępu przekazywane są droga mailową. Przekazywanie danych w nowym systemie jest permanentne, tj. każda zmiana w zakresie prowadzenia przedszkola / szkoły / placówki powinna być odnotowana w systemie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (61) 4380343 lub bezpośrednio w pok. 12 w Referacie oświaty UG w Kołaczkowie.

Formularze i załączniki: