Wykaz spraw

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Ochrona środowiska

Wymagane dokumenty:

"Informacja o wyrobach zawierających azbest" stanowiącą załącznik_nr_3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki
„Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" określona w załączniku_nr_1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kołaczkowie
Plac Władysława Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
Dokumenty należy złożyć w pok. nr 22 (SEKRETARIAT) lub bezpośrednio w pok. nr 11.

Opłaty:

Brak

Termin i sposób załatwienia:

Brak

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest
(dalej: rozporządzenie),
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (dalej: rozporządzenie).

Tryb odwoławczy:

Brak

Inne informacje:

Informację o wyrobach zawierających azbest" stanowiącą załącznik_nr_3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki osoby fizyczne przedkładają Wójtowi Gminy corocznie w terminie do dnia 31 stycznia.

Formularze i załączniki: