Wykaz spraw

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Ochrona środowiska

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wraz z załącznikami, tj.:
1) raport  o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś (w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego) 1);
2) karta informacyjna przedsięwzięcia w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś (w przypadku zapytania o zakres niezbędnego do wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko w trybie art. 69 ustawy ooś) lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b-u ustawy ooś (w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego egzemplarze) 1);
3) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, w postaci papierowej lub elektronicznej, obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy ooś zdanie drugie 2),
 
4) mapę, w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3 a pkt 1 2); w przypadku przedsięwzięć innych niż wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś 3) mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3;
5) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 4), prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy ewidencyjnej - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy ooś zdanie drugie 2);
 
6) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, dla publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla inwestycji realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, dla inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, dla inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących realizowanych na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w sektorze naftowym oraz dla inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku realizowanych na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte 1 Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku;
 
7) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy ooś zdanie drugie 2).
! Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia w/w dokumentu. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron postępowania przekracza 10.
 
8) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;
 
9) analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
 
10) dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 
11) w przypadku gdy organ lub inwestor występuje poprzez pełnomocnika, pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczonym odpisie pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 § 3 Kpa.
 
1) karta informacyjna oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko muszą być podpisane z podaniem imienia i nazwiska osoby sporządzającej kartę/raport bądź kierującego zespołem autorów oraz datą sporządzenia dokumentu; dodatkowo w przypadku raportu należy dołączyć oświadczenie autora/kierującego zespołem autorów sporządzających raport o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy ooś (wzór oświadczenia autora raportu)
2) Zgodnie z art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś za obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia rozumie się:
1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
3) art. 74 ust. 1 pkt 4: w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5 4), prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy ewidencyjnej - mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a ustawy ooś zdanie drugie 2)
4) Art. 72 ust 1 pkt 4-5: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem:
4) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla - udzielanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
4a) decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
4b) decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
5) decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze;

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kołaczkowie
Plac Władysława Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
Dokumenty należy złożyć w pok. nr 22 (SEKRETARIAT) lub bezpośrednio w pok. nr 11.

Opłaty:

---------------------------------------------------------------------
USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
---------------------------------------------------------------------

•    205 zł – za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
(na podstawie ustawy o opłacie skarbowej zał. część I pkt 45
•    205 zł – za zamianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
(na podstawie ustawy o opłacie skarbowej zał. Część I pkt 45
•    17 zł – za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (na podstawie ustawy o opłacie skarbowej zał. część IV
•    jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione z opłaty skarbowej (na podstawie art. 7 ust 2 i 3 ustawy o opłacie skarbowej

Opłatę/-y należy dokonać w dniu złożenia dokumentu:
•    przelewem-bezpośrednio na rachunek bankowy:
22 9681 0002 1100 0143 0001 9813,
•    gotówką w banku lub na poczcie-pobierając wcześniej wypisany blankiet „polecenie przelewu”

z dopiskiem: opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – wniosek z dnia ……………………………………

Termin i sposób załatwienia:

Do terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się przepisy ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a., załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego (a takiego z pewnością wymaga decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Jednocześnie, w myśl § 5 k.p.a. do terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - zwana (dalej: ustawa ooś);
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (dalej: rozporządzenie).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kołaczkowo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne informacje:

Zgodnie z art. 75 ustawy ooś organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest:
1)regionalny dyrektor ochrony środowiska - w przypadku:
a)będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:
–dróg,
– 74 (uchylony),
–napowietrznych linii elektroenergetycznych,
–instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu,
–sztucznych zbiorników wodnych,
–obiektów jądrowych,
–składowisk odpadów promieniotwórczych,
b) 75 przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej;
c)przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich,
d)zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny,
e)przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,
f)inwestycji w zakresie terminalu,
g)inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi,
h)(uchylona),
i)przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
j)przedsięwzięć polegających na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin lub na wydobywaniu kopalin ze złóż, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, prowadzonych na podstawie koncesji,
k)napowietrznych linii elektroenergetycznych lub stacji elektroenergetycznych będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
l) 76 (uchylona),
m) przedsięwzięć, o których mowa w pkt 3, dla których wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna Lasów Państwowych,
n)inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących,
o)przedsięwzięć, w odniesieniu do których wniósł sprzeciw, o którym mowa w art. 72 ust. 10,
p)przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie przedsięwzięć, dla których do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy był regionalny dyrektor ochrony środowiska,
r)elektrowni wiatrowych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. poz. 961 oraz z 2018 r. poz. 1276),
s) 77 strategicznej inwestycji w sektorze naftowym,
t) 78 inwestycji w zakresie linii kolejowych,
u) 79 inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;
1a) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska - w przypadku inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
2)starosta - w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;
3)dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny;
4)wójt, burmistrz, prezydent miasta - w przypadku pozostałych przedsięwzięć.

Formularze i załączniki: