Wykaz spraw

Decyzja (dotyczy przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach)

Ochrona środowiska

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami.
  - załącznik nr 1 Oświadczenie zgoda na przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu,
  - załącznik nr 2 Pełnomocnictwo - udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy,

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kołaczkowie
Plac Władysława Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
Dokumenty należy złożyć w pok. nr 22 (SEKRETARIAT) lub bezpośrednio w pok. nr 11.

Opłaty:

---------------------------------------------------------------------
USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
---------------------------------------------------------------------
Opłata skarbowa:
•    105 zł – za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innej osoby (na podstawie ustawy o opłacie skarbowej zał. część I pkt 46);
•    17 zł – za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (na podstawie ustawy o opłacie skarbowej zał. część IV);
•    jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione z opłaty skarbowej (na podstawie art. 7 ust 2 i 3 ustawy o opłacie skarbowej);

Opłatę/-y należy dokonać w dniu złożenia dokumentu:

•    przelewem-bezpośrednio na rachunek bankowy:
22 9681 0002 1100 0143 0001 9813,
•    gotówką w banku lub na poczcie-pobierając wcześniej wypisany blankiet „polecenie przelewu”

z dopiskiem: opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – wniosek z dnia ……………………………………

Termin i sposób załatwienia:

Zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a., załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego (a takiego z pewnością wymaga decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Jednocześnie, w myśl § 5 k.p.a. do terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kołaczkowo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne informacje:

Wójt Gminy Kołaczkowo jest organem właściwym w sprawach dotyczących wydania decyzji przenoszącej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot w przypadkach, w których wydawał on przenoszoną decyzję. Przeniesieniu podlegają tylko decyzje ostateczne.

Formularze i załączniki: