Wykaz spraw

Zgłoszenie o przystąpieniu do eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia

Ochrona środowiska

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kołaczkowie
Plac Władysława Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
Dokumenty należy złożyć w pok. nr 22 (SEKRETARIAT) lub bezpośrednio w pok. nr 11.

Opłaty:

---------------------------------------------------------------------

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

---------------------------------------------------------------------

Opłata skarbowa:

 

120 zł (na podstawie ustawy o opłacie skarbowej zał. część I pkt 13)

 

Opłatę należy dokonać w dniu złożenia dokumentu:

 

·         przelewem-bezpośrednio na rachunek bankowy:

22 9681 0002 1100 0143 0001 9813,

·         gotówką w banku lub na poczcie-pobierając wcześniej wypisany blankiet „polecenie przelewu”

 

z dopiskiem: opłata skarbowa za zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia w dniu …………………………

Termin i sposób załatwienia:

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dalej: p.o.ś),
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (dalej: rozporządzenie).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji wnoszącej sprzeciw przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kołaczkowo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne informacje:

Art.  378.[Właściwość rzeczowa organów ochrony środowiska]
Zgodnie z art. 378 ust. 3 p.o.ś.:
W przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest właściwy w sprawach:
1) wydawania decyzji, o których mowa w art. 150 ust. 1 i art. 154 ust. 1 i 1a;
2) przyjmowania wyników pomiarów, o których mowa w art. 149 i 150;
3) przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w art. 152 ust. 1.

Formularze i załączniki: