Wykaz spraw

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gospodarka odpadami

Wymagane dokumenty:

Brak

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kołaczkowie
Plac Władysława Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
(pokój nr 11 lub sekretariat pokój nr 22)

Opłaty:

Brak

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie po otrzymaniu deklaracji, którą można:       
- złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie,
- wysłać pocztą,
- wysłać poprzez ePUAP jako załącznik pisma ogólnego do Urzędu Gminy
w Kołaczkowie, opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym
lub profilem zaufanym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Tryb odwoławczy:

Brak

Inne informacje:

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pierwsza deklaracja:
- właściciel nieruchomości zamieszkałej jest obowiązany złożyć deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.
- właściciel nieruchomości niezamieszkałej (objętych gminnym systemem) jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w terminie 14 dni od powstania na nieruchomości pierwszych odpadów komunalnych.
Nowa deklaracja:
- w przypadku zmiany danych będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.61 4380 341 
lub e-mail: odpady@kolaczkowo.pl

Formularze i załączniki: