Wykaz spraw

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych

Księgowość podatkowa, windykacji podatków i opłat

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek
2. Dowód osobisty
3. Pełnomocnictwo – w przypadku odbioru zaświadczenia przez upoważnioną osobę

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat podatków i opłat
Pokój nr 31

Opłaty:

Opłata skarbowa 21,00 zł

Termin i sposób załatwienia:

7 dni
Odbiór osobiście, za pośrednictwem poczty lub przez pełnomocnika po okazaniu upoważnienia i dowodu osobistego

Podstawa prawna:

Art. 306e - 306h ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 – tekst jednolity ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Brak

Inne informacje:

Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek 8-16
Worek – piątek 7-15

Formularze i załączniki: