Wykaz spraw

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego spłatę należności podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową

Księgowość podatkowa, windykacji podatków i opłat

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek
2. Dowód osobisty
3. Pełnomocnictwo – w przypadku odbioru zaświadczenia przez upoważnioną osobę

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat podatków i opłat
Pokój nr 31

Opłaty:

Opłata skarbowa 17,00 zł

Termin i sposób załatwienia:

7 dni
Odbiór osobiście, za pośrednictwem poczty lub przez pełnomocnika po okazaniu upoważnienia i dowodu osobistego

Podstawa prawna:

Art. 306a-306b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity z 2012 r, poz. 749 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

Brak

Formularze i załączniki: