Wykaz spraw

DECYZJA O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I DROGI GMINNE

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.
2. Dwa egzemplarze kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (kopie map można uzyskać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrześni przy ul. Chopina 10). Mapa przedstawiać musi działkę objętą wnioskiem wraz z obszarem analizowanym – tj. obszarem w granicach, znajdujących się w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokości frontu działki objętej wnioskiem nie mniejszej jednak niż 50 m wokół tej działki. Na jednym z egzemplarzy mapy należy zakreślić teren objęty wnioskiem i teren, na który inwestycja będzie oddziaływać oraz wyrysować planowany sposób zagospodarowania terenu objętego wnioskiem. Drugi egzemplarz mapy należy pozostawić w oryginale.
3. Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
4. Warunki techniczne podłączenia podstawowych mediów: - dla nowej zabudowy – wstępne zapewnienia dostawy wody i dostawy energii, - dla zabudowy istniejącej – kserokopie istniejących umów na dostawę wody i dostawę energii.
5. Dowód opłaty skarbowej (opłata za wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budynków mieszkalnych jest wyłączona.
6. Przy zabudowie zagrodowej należy dostarczyć oświadczenie o wielkości prowadzonego gospodarstwa rolnego.
7. W szczególnych przypadkach należy dostarczyć decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach.
8. Ewentualnie inne (np. pełnomocnictwo).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kołaczkowie
Pl. Wł. Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
pokój 26

Opłaty:

Opłata skarbowa wynosi 107 zł (nie dotyczy zabudowy mieszkaniowej).
Opłatę należy uiścić na niżej podany rachunek bankowy:
22 9681 0002 1100 0143 0001 9813

Termin i sposób załatwienia:

Decyzja administracyjna wydana przez Wójta Gminy Kołaczkowo.
Do 2 miesięcy

Podstawa prawna:

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Kołaczkowo.

Formularze i załączniki: