Wykaz spraw

ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO/ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁACZKOWO + REWITALIZACJA

GOSPODARKA PRZESTRZENNA I DROGI GMINNE

Wymagane dokumenty:

1.    Wniosek o wydanie zaświadczenia.
2.    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kołaczkowie
Pl. Wł. Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
pokój 26

Opłaty:

Opłata skarbowa wynosi 17 zł
Opłatę należy uiścić na niżej podany rachunek bankowy:
22 9681 0002 1100 0143 0001 9813

Termin i sposób załatwienia:

Zaświadczenie wydane przez Wójta Gminy Kołaczkowo.
Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku- kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Formularze i załączniki: