Wykaz spraw

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Referat oświaty

Wymagane dokumenty:

-wypełniony wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania
przez młodocianego pracownika egzaminu),
-kopie umowy o pracę z młodocianym zawartej w celu przygotowania zawodowego,
-kopia świadectwa pracy wydanego młodocianemu pracownikowi,
-kopie dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu,
-kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe prowadzącego szkolenie  (jeśli jest to osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie-
wraz umową lub zaświadczeniem o zatrudnieniu),
-kopie dokumentów poświadczających uprawnienia pedagogiczne prowadzącego szkolenie,
-formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
-oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (należy wpisać formy i kwoty otrzymanej pomocy publicznej w ostatnich 3 latach),
-oświadczenie o obowiązku / braku obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych,
-oświadczenie o sytuacji ekonomicznej pracodawcy,
-oświadczenie o kosztach i uzyskanej pomocy de minimis.

Miejsce złożenia dokumentów:

Referat oświaty w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie
Pl. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo

Opłaty:

BRAK

Termin i sposób załatwienia:

Miesiąc od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 poz. 2096) oraz  art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 59), a także art.37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. z 2018r., poz.362).

Tryb odwoławczy:

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kołaczkowo  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.