Wykaz spraw

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kołaczkowo

Ochrona środowiska

Wymagane dokumenty:

1)    Wniosek o wpis/zmianę wpisu* do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2)    Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Kołaczkowie
Plac Władysława Reymonta 3
62-306 Kołaczkowo
Dokumenty należy złożyć w pok. nr 22 (SEKRETARIAT) lub bezpośrednio w pok. nr 11.

Opłaty:

---------------------------------------------------------------------
USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
---------------------------------------------------------------------

•    50 zł - za uzyskanie wpisu do rejestru (na podstawie ustawy o opłacie skarbowej zał. Część I pkt 36 ppkt 9a);
•    25 zł - za zmianę wpisu (na podstawie ustawy o opłacie skarbowej zał. Część I pkt 37 ppk 1);
•    17 zł - za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (na podstawie ustawy o opłacie skarbowej zał. część IV );.

Opłatę/-y należy dokonać w dniu złożenia dokumentu:
•    przelewem-bezpośrednio na rachunek bankowy:
22 9681 0002 1100 0143 0001 9813,
•    gotówką w banku lub na poczcie-pobierając wcześniej wypisany blankiet „polecenie przelewu”

z dopiskiem: opłata skarbowa za uzyskanie wpisu/zmiany wpisu do RDzR – wniosek z dnia ……………………………………

Termin i sposób załatwienia:

Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
Jeżeli organ nie dokona wpisu w ww. terminie, a od dnia wpływu wniosku do organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania.
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Organ dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy oraz wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: u.o.c.p.g);
USTAWA z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców;
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kołaczkowo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne informacje:

Termin dokonania wpisu przedsiębiorcy do rejestru.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis.
Jeżeli wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie dokona wpisu w powyższym terminie, a od dnia wpływu wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Zmiana danych wpisanych do rejestru.
W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.

Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Wniosek o wykreślenie z rejestru.
W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, w przypadku gdy:
•    przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9c ust. 4 u.o.c.p.g, niezgodne ze stanem faktycznym;
•    przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie;
•    stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.
Przed wydaniem decyzji wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze postanowienia, wyznacza termin usunięcia stwierdzonych naruszeń, zawieszając na ten czas postępowanie. Termin ten nie może być dłuższy niż rok od dnia doręczenia przedsiębiorcy postanowienia.
Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
W przypadku wydania decyzji, wójt z urzędu wykreśla przedsiębiorcę z rejestru.
Wykreślenie z rejestru następuje także w przypadku gdy:
•    wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
•    stwierdzono trwałe zaprzestanie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej na terenie gminy objętej wpisem;
•    stwierdzono, że przedsiębiorca po raz drugi przekazuje niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne do instalacji innych niż instalacje komunalne, z zastrzeżeniem art. 9e ust. 1c i 1d u.o.c.p.g;
•    przedsiębiorca nie złożył sprawozdania, o którym mowa w art. 9n u.o.c.p.g, w terminie 365 dni od terminu wskazanego w art. 9n ust. 2.
Wykreślenie z rejestru w przypadkach określonych w art. 9j ust. 2 pkt 2 i 4 u.o.c.p.g następuje w drodze decyzji.

Formularze i załączniki: