Wykaz spraw

WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO OBYWATELA POLSKIEGO

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Wymagane dokumenty:

Dla obywatela polskiego dokonującego wymeldowania
w biurze ewidencji ludności:
1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca
pobytu czasowego”.
2. Dowód osobisty lub paszport.
Dla obywatela polskiego dokonującego wymeldowania
w formie dokumentu elektronicznego:
1. Wypełniony elektroniczny formularz „Zgłoszenie
wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”, uwierzytelniony
przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub
certyfikatu podpisu osobistego, lub profilu zaufanego ePUAP.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kołaczkowo, ul. Plac Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, tel. 61 4380337
pokój 28

Opłaty:

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa
(w przypadku wymeldowania dokonanego przez pełnomocnika).

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie, po przyjęciu formularza meldunkowego.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności
(Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, ze zm.).
2. Ustawa z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29.09.2011 r. w sprawie określenia
wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy
wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r.
Nr 220, poz. 1306, ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
16.02.2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze
PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach
zamieszkania cudzoziemców (Dz. U. z 2012 r., poz. 347ze zm.).

Inne informacje:

1. Wymeldowania się z miejsca pobytu czasowego można
dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się
pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej,
po okazaniu do wglądu dowodu osobistego lub paszportu
oraz dowodu wniesienia opłaty skarbowej za złożenie
pełnomocnictwa. Opłacie skarbowej nie podlegają
pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu,
zstępnemu lub rodzeństwu.
2. Wymeldowania się z miejsca pobytu czasowego można
dokonać w formie dokumentu elektronicznego na formularzu
umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu
teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem
otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.
Wniosek należy składać przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych
w ustawie z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity:
Dz. U. z 2014 r., poz. 1114), za pośrednictwem portalu
elektronicznej platformy usług administracji publicznej
ePUAP (www.epuap.gov.pl), po uprzednim zarejestrowaniu się
(założeniu konta na ePUAP) i uzyskaniu profilu zaufanego lub
bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego
ważnym kwalifikowanym certyfikatem.
3. Formularz pisemnego zgłoszenia oraz wzór pełnomocnictwa
dostępne, na miejscu w biurze ewidencji ludności, bądź
w załączniku.

Formularze i załączniki: