Wykaz spraw

ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Wymagane dokumenty:

Dla osoby dokonującej zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza
granice RP w biurze ewidencji ludności:
1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza
granice Rzeczypospolitej Polskiej”.
2. Dowód osobisty lub paszport.
Dla osoby dokonującej zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza
granice RP w formie dokumentu elektronicznego:
1. Wypełniony elektroniczny formularz „Zgłoszenie powrotu
z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”,
uwierzytelniony przez zastosowanie kwalifikowanego
certyfikatu lub certyfikatu podpisu osobistego, lub profilu
zaufanego ePUAP.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kołaczkowo, ul. Plac Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo tel. 61 4380337 pokój
28

Opłaty:

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa
(w przypadku zgłoszenia dokonanego przez pełnomocnika).

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie, po przyjęciu formularza meldunkowego.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U.
z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, ze zm.).
2. Ustawa z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29.09.2011 r. w sprawie określenia
wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy
wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r.
Nr 220, poz. 1306, ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
16.02.2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze
PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach
zamieszkania cudzoziemców (Dz. U. z 2012 r., poz. 347,
ze zm.).

Inne informacje:

1. Zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice
Rzeczypospolitej Polskiej można dopełnić przez
pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem
udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu do wglądu
dowodu osobistego lub paszportu oraz dowodu wniesienia
opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.
Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone:
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
2. Zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP można
dokonać w formie dokumentu elektronicznego na formularzu
umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu
teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem
otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.
Wniosek należy składać przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych
w ustawie z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity:
Dz. U. z 2014 r., poz. 1114), za pośrednictwem portalu
elektronicznej platformy usług administracji publicznej
ePUAP (www.epuap.gov.pl), po uprzednim zarejestrowaniu
się (założeniu konta na ePUAP) i uzyskaniu profilu
zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego
weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.
3. Formularz pisemnego zgłoszenia powrotu oraz wzór
pełnomocnictwa - dostępne na miejscu, w biurze ewidencji
ludności, bądź w załączniku.

Formularze i załączniki: