Wykaz spraw

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY OBYWATELA POLSKIEGO

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”.
2. Potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane, w formie
czytelnego podpisu wraz z datą jego złożenia, przez
właściciela (współwłaściciela) lub inny podmiot
dysponujący tytułem prawnym do lokalu (na zgłoszeniu
wymienionym w pkt 1).
3. Dokument (oryginał lub uwierzytelniona kserokopia)
potwierdzający tytuł prawny do lokalu osoby (podmiotu)
potwierdzającej fakt pobytu osoby meldującej się
(może to być: umowa cywilnoprawna, decyzja administracyjna, odpis pełny z KRS, orzeczenie
sądu lub
inny dokument poświadczający ten tytuł).
Powyższy dokument stanowi także odpis aktualny z KRS
w postaci wydruku komputerowego – bez pieczęci
sądowych.
4. Dowód osobisty lub paszport.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kołaczkowo, ul. Plac Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo tel. 61 4380337 pokój
28

Opłaty:

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa
(w przypadku zameldowania dokonanego przez pełnomocnika).

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie, po przyjęciu formularza meldunkowego wraz
z wymaganymi dokumentami.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności
(Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29.09.2011 r. w sprawie określenia
wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy
wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r.
Nr 220, poz. 1306, ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
16.02.2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze
PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach
zamieszkania cudzoziemców (Dz. U. z 2012 r., poz. 347, ze zm.).

Inne informacje:

1. Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić
przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem
udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu do wglądu
dowodu osobistego lub paszportu oraz dowodu wniesienia
opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.
Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone:
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
2. Obywatel polski przebywający na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się
w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc
od dnia przybycia do tego miejsca.
3. Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje
osobie, z urzędu, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt
stały, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.
4. Formularz zgłoszenia oraz wzór pełnomocnictwa - dostępne
na miejscu, w biurze ewidencji ludności, bądź w załączniku.

Formularze i załączniki: