Wykaz spraw

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY OBYWATELA POLSKIEGO

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego”.
2. Potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane, w formie
czytelnego podpisu wraz z datą jego złożenia, przez
właściciela (współwłaściciela) lub inny podmiot dysponujący
tytułem prawnym do lokalu (na zgłoszeniu wymienionym
w pkt 1).
3. Dokument (oryginał lub uwierzytelniona kserokopia)
potwierdzający tytuł prawny do lokalu osoby (podmiotu)
potwierdzającej fakt pobytu osoby meldującej się(może to być: umowa cywilnoprawna, decyzja
administracyjna, odpis pełny z KRS, orzeczenie sądu lub
inny dokument poświadczający ten tytuł).
Powyższy dokument stanowi także odpis aktualny z KRS
w postaci wydruku komputerowego – bez pieczęci
sądowych.
4. Dowód osobisty lub paszport.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kołaczkowo, Plac Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, tel. 61 4380337 pokój 28

Opłaty:

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa
(w przypadku zameldowania dokonanego przez pełnomocnika).

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie, po przyjęciu formularza meldunkowego wraz
z wymaganymi dokumentami.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności
(Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29.09.2011 r. w sprawie określenia
wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy
wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r.
Nr 220, poz. 1306, ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
16.02.2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze
PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach
zamieszkania cudzoziemców (Dz. U. z 2012 r., poz. 347,
ze zm.).

Inne informacje:

1. Zameldowania się w miejscu pobytu czasowego można
dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się
pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej,
po okazaniu do wglądu dowodu osobistego lub paszportu
oraz dowodu wniesienia opłaty skarbowej za złożenie
pełnomocnictwa. Opłacie skarbowej nie podlegają
pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu,
zstępnemu lub rodzeństwu.
2. Obywatel polski przebywający na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej poza miejscem pobytu stałego,
przez okres ponad 3 miesięcy, jest obowiązany zameldować
się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc
od dnia przybycia do tego miejsca.
3. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje
osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu
na pobyt czasowy, ważne nie dłużej niż do upływu terminu
zameldowania. Z chwilą złożenia wniosku o wydanie
zaświadczenia powstaje obowiązek wniesienia opłaty
skarbowej (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).
4. Formularz zgłoszenia oraz wzór pełnomocnictwa - dostępne
na miejscu, w biurze ewidencji ludności, bądź w załączniku

Formularze i załączniki: