Wykaz spraw

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

DOWODY OSOBISTE

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek.
2. Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby
ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego
o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym
jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą
dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor
skory, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do
górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80%
fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza
źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę
w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie,
bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
patrzącą na wprost z otwartymi oczami
nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem
twarzy i zamkniętymi ustami.
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię
przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami.
W takim przypadku do wniosku załącza się również
orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności
osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub
nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami
swojego wyznania może załączyć do wniosku
fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile
wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim
przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie
o przynależności do wspólnoty wyznaniowej
zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu
osobistego, której stan zdrowia nie pozwala na
spełnienie ww. wymogów w zakresie wizerunku,
a także fotografia dziecka do 5 roku życia, może
przedstawiać osobę z zamkniętymi oczami, innym niż
naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż
6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci
papierowej powinna być wykonana na papierze
fotograficznym lub papierze fotograficznym
przeznaczonym do drukarek.
Do wniosku składanego w postaci elektronicznej
załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości
co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości
nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia
zachowywała proporcje odpowiadające fotografii
o wymiarach 35 x 45 mm.
3. W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są
zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów
Osobistych lub w rejestrze PESEL, organ gminy może,
w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od
wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu
urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu
małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu
poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku
niezgodności dotyczącej obywatelstwa.
4. Dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument
paszportowy, a w przypadku osób, które nabyły
obywatelstwo polskie posiadany dokument podroży lub
inny dokument stwierdzający tożsamość – do wglądu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kołaczkowo, ul. Plac Wł. Reymonta 3 tel. 61 4380337 pokój 28

Opłaty:

BRAK

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie z chwilą przyjęcia wniosku.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach
osobistych.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu
osobistego oraz sposobu i trybu postępowania
w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich
utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu.
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie
warstwy elektronicznej dowodu osobistego.

Tryb odwoławczy:

1. Odmawia się wydania dowodu osobistego,
w przypadku gdy fotografia załączona do wniosku
przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej nie spełnia wymogów określonych w art.
29 ustawy o dowodach osobistych lub gdy
wnioskodawca składa wniosek z naruszeniem innych
przepisów ustawy o dowodach osobistych.
2. Odmowa wydania dowodu osobistego następuje
w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor
natychmiastowej wykonalności.
Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za
pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Września.
Wojewoda rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od
dnia jego wniesienia.

Inne informacje:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się
osobiście w formie pisemnej w organie dowolnej
gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
osobistym albo podpisem zaufanym.
2. Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie
dowodu osobistego, z wyjątkiem:
• osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia
zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek
składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;
• osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej
pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek
składa jeden z rodziców;
• osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej
pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek
składa opiekun prawny;
• osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu
której wniosek składa kurator.
Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie
dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do
czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną
zdolność do czynności prawnych wymaga jej
obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią
osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
3. Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż
w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten
może zostać przedłużony.
4. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie
organu gminy, w której został złożony wniosek,
przedkładając dotychczasowy dowód osobisty.
Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej
zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo
opiekun prawny.
Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej
ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera
osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego,
rodzic albo kurator.
Dowód osobisty może zostać odebrany przez rodzica
niebędącego wnioskodawcą.
Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie
nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub
posiadającej ograniczoną zdolność do czynności
prawnych wymaga obecności tej osoby za wyjątkiem
osoby, która nie ukończyła 5 roku życia albo nie
posiada zdolności do czynności prawnych i była
obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu
gminy.
5. Wydanie nowego dowodu osobistego następuje
w przypadku:
• upływu terminu ważności dowodu osobistego;
• zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym,
z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego
(zmiana adresu miejsca zameldowania posiadacza
dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności
i dowodach osobistych nie stanowi podstawy do jego
wymiany);
• zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu
osobistego w stosunku do wizerunku twarzy
zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu
utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację
jego posiadacza;
• utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu
utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację
jego posiadacza;
• unieważnienia certyfikatów: potwierdzenia obecności,
podpisu osobistego, identyfikacji i uwierzytelnienia;
• żądania wymiany dowodu osobistego na dowód
osobisty z warstwą elektroniczną, w którego warstwie
elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu
podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji
i uwierzytelnienia, uniemożliwiającego identyfikację
i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego;
• ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego
posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie
osobistym w warstwie elektronicznej został
zamieszczony certyfikat podpisu osobistego;
• przekazania do organu gminy lub do placówki
konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę
trzecią znalezionego dowodu osobistego.
7. Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego
występuje się co najmniej 30 dni przed upływem
terminu ważności dowodu osobistego.
8. W warstwie dowodu osobistego znajdują się
następujące certyfikaty:
• certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia – dotyczy
osób, które posiadają pełną albo ograniczoną zdolność
do czynności prawnych;
• certyfikat podpisu osobistego – dotyczy osób, które
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i przy
składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego
wyraziły zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo
─ w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła
13 rok życia ─ zgodę tę wyraził rodzic, opiekun
prawny lub kurator tej osoby, datą początkową
ważności certyfikatu podpisu osobistego jest data
ukończenia 18 roku życia przez posiadacza dowodu
osobistego;
• potwierdzenia obecności ─ zamieszcza się w warstwie
elektronicznej każdego dowodu osobistego bez
względu na zdolność do czynności prawnych;
• przestrzeń na zamieszczenie kwalifikowanego
certyfikatu podpisu elektronicznego ─ zamieszczenie
w dowodzie osobistym kwalifikowanego certyfikatu
podpisu elektronicznego wraz z danymi do składania
tego podpisu oraz korzystanie z tego podpisu odbywa
się na podstawie umowy posiadacza dowodu
osobistego oraz dostawcy usługi zaufania.
W przypadku unieważnienia dowodu osobistego
skutkującego niemożnością korzystania z tego
certyfikatu Skarb Państwa nie ponosi kosztów
związanych z zakupem nowego kwalifikowanego
certyfikatu podpisu elektronicznego.

Formularze i załączniki: