Wykaz spraw

UDOSTĘPNIENIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

DOWODY OSOBISTE

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o udostępnienie danych w trybie
jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych.
2. Dowód dokonania opłaty (jeżeli wnioskodawca jest
obowiązany do jej uiszczenia).
3. W przypadku powołania się na interes prawny
wnioskodawca jest obowiązany wskazać przepis prawa
materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do
żądania udostępnienia danych innej osoby, lub załączyć kopie dokumentów potwierdzających ten
interes.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kołaczkowo, ul. Plac Wł. Reymonta 3 tel. 61 4380337 pokój 28

Opłaty:

31 zł - opłata za udostępnienie danych jednostkowych

Termin i sposób załatwienia:

7 dni.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach
osobistych.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie
określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych
z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji
związanej z dowodami osobistymi.
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada
2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych
z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji
związanej z dowodami osobistymi.
4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne.
5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:

1. Odmowa udostępnienia danych w trybie jednostkowym
następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której
służy odwołanie.
2. Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za
pośrednictwem Wójta Gminy Kołaczkowo
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje:

1. W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów
Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego
dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na
jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub
w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach
określonych w ustawie o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.
2. Do korzystania z udostępniania danych w trybie
jednostkowym są uprawnione:
• organy prokuratury,
• organy Policji,
• Komendant Główny Straży Granicznej,
• Komendant Straży Marszałkowskiej,
• Szef Służby Wywiadu Wojskowego,
• Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
• organy Krajowej Administracji Skarbowej,
• Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej,
• Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
• Szef Agencji Wywiadu,
• Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
• Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
• sądy.
3. Innym podmiotom udostępnia się dane jednostkowe
jeżeli:
• wykażą w tym interes prawny, lub
• wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot
udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której
udostępniane dane dotyczą.
Dane w trybie jednostkowym udostępnia się odpłatnie,
z wyjątkiem podmiotów realizujących zadania
publiczne na podstawie ustaw szczególnych.
4. Każdy może uzyskać dostęp do wykazu zawieszonych
i unieważnionych dowodów osobistych, o którym
mowa w art. 53 ustawy o dowodach osobistych,
po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust.
1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, pod warunkiem
wskazania serii i numeru sprawdzanego dowodu
osobistego. Dostęp do wykazu jest rejestrowany
i nieodpłatny.

Formularze i załączniki: