Wykaz spraw

UDOSTĘPNIANIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o udostępnienie danych z rejestru
mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz
rejestru PESEL.
2. Dokument potwierdzający interes prawny w uzyskaniu
żądanych danych jednostkowych, bądź uwiarygadniający
cel udostępnienia danych objętych wnioskiem (oryginał lub
uwierzytelniona kserokopia).
3. Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.
4. Dokument (oryginał lub uwierzytelniona kserokopia)
stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem
uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie – w przypadku,gdy wnioskodawca działa przez
pełnomocnika.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kołaczkowo, ul. Plac Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo tel. 61 4380337 pokój
28

Opłaty:

31,00 zł – opłata za udostępnienie danych jednostkowych
17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności
(Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, ze zm.).
2. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, ze zm.).
3. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1628, ze zm.).
4. Ustawa z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).
5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 05.10.2011 r. w sprawie określenia
wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru
mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru
PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie
danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2011 r.
Nr 243, poz. 1450, ze zm.).
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.09.2011 r.
w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania
cudzoziemców oraz
rejestru PESEL (Dz. U. z 2011 r. Nr 195, poz. 1153, ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o odmowie udostępnienia danych przysługuje stronie
prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego
w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie
wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Kołaczkowo.

Inne informacje:

1. Wzór wniosku - dostępny na miejscu, w biurze ewidencji
ludności, bądź w załączniku.
2. Wniosek wraz z załącznikami można złożyć w formie
dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych
w ustawie z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).
Złożenie dokumentu elektronicznego odbywa się za
pośrednictwem portalu elektronicznej platformy usług
administracji publicznej ePUAP (www.epuap.gov.pl),
po uprzednim zarejestrowaniu się (założeniu konta
na ePUAP) i uzyskaniu profilu zaufanego lub bezpiecznego
podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym
kwalifikowanym certyfikatem.
3. Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego
tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których dane dotyczą.

Formularze i załączniki: