Wykaz spraw

WYSTĘPOWANIE DO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DS. WEWNĘTRZNYCH O NADANIE NUMERU PESEL

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kołaczkowo, ul. Plac Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo tel. 61 4380337 pokój
28

Opłaty:

BRAK

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności
(Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 04.01.2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru
PESEL (Dz. U. z 2012 r., poz. 74, ze zm.).

Inne informacje:

1. Numer PESEL nadaje z urzędu lub na wniosek
(za pośrednictwem organu gminy właściwej do zameldowania
na pobyt stały lub czasowy, lub - w przypadku braku miejsca
zameldowania - ze względu na siedzibę pracodawcy) minister
właściwy ds. wewnętrznych.
2. Numer PESEL nadaje się na wniosek osobom
niezameldowanym na terenie RP, obowiązanym na podstawie
odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL oraz
cudzoziemcom zameldowanym na pobyt czasowy
na terytorium RP.
3. Wniosek należy wypełnić kompletnie, w języku polskim,
drukowanymi literami, ze szczególnym uwzględnieniem podstawy prawnej upoważniającej do
otrzymania numeru
PESEL. W przypadku niespełnienia wymogu wskazania
podstawy prawnej lub nieudokumentowania danych
zawartych we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany
do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że ich
nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez
rozpoznania.
4. O nadaniu numeru PESEL wnioskodawca jest powiadamiany
pisemnie przez organ gminy, który wystąpił o jego nadanie.
5. Wzór wniosku - dostępny na miejscu - w biurze ewidencji ludności, bądź w załączniku.

Formularze i załączniki: