Wykaz spraw

ZGŁOSZENIE COFNIĘCIA ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW W DOWODZIE OSOBISTYM

DOWODY OSOBISTE

Wymagane dokumenty:

Formularz zgłoszenia cofnięcia zawieszenia
certyfikatów dowodu osobistego.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kołaczkowo, ul. Plac Wł. Reymonta 3 tel. 61 4380337 pokój 28

Opłaty:

BRAK

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie z chwilą przyjęcia wniosku.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej
dowodu osobistego.
3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.

Inne informacje:

1. Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów
zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego
dokonuje posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność
do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad
dokumentem.
2. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności
prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności
prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub
kurator.
3. Zgłoszenia może również dokonać pełnomocnik legitymujący
się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania takiej
czynności. Zgłoszenie zawiera następujące dane posiadacza dowodu osobistego: imię (imiona),
nazwisko, numer PESEL.
4. Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów
zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego
dokonuje się:
• osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, w formie
pisemnej, po opatrzeniu własnoręcznym czytelnym podpisem
zgłaszającego;
• w formie dokumentu elektronicznego do organu gminy, który
wydał dowód osobisty, po opatrzeniu kwalifikowanym
podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym,
a w przypadku zgłoszenia przez rodzica, opiekuna prawnego,
kuratora lub pełnomocnika, dokonujących zgłoszenia
w imieniu posiadacza dowodu osobistego, również podpisem osobistym;
• przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra
właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu
posiadacza dowodu osobistego w sposób określony w art. 20a
ust. 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.
5. Osobie dokonującej zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia
zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie
elektronicznej dowodu osobistego wydaje się zaświadczenie
potwierdzające datę i godzinę dokonania tego zgłoszenia.
6. Osobie dokonującej zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia
zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie
elektronicznej dowodu osobistego, w formie dokumentu
elektronicznego, zaświadczenie wydaje się na żądanie.
7. Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu
osobistego podlegają zawieszeniu na okres nie dłuższy niż14 dni, licząc od dnia dokonania
zgłoszenia. Jeżeli w tym
okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych certyfikatów,
certyfikaty te oraz dowód osobisty podlegają unieważnieniu
z mocy prawa.
8. Zawieszenie certyfikatów powoduje zawieszenie ważności
dowodu osobistego.

Formularze i załączniki: