Wykaz spraw

ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

DOWODY OSOBISTE

Wymagane dokumenty:

1. Formularz zgłoszenia utarty lub uszkodzenia dowodu
osobistego.
2. Dowód osobisty (w przypadku zgłoszenia uszkodzenia
dokumentu).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kołaczkowo, ul. Plac Wł. Reymonta 3 tel. 61 4380337 pokój 28

Opłaty:

BRAK

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie z chwilą przyjęcia wniosku.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego
oraz sposoby i trybu postępowania w sprawach wydawania
dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia,
unieważnienia i zwrotu.
3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Inne informacje:

1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został
utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście
ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu
osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej ─ dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. Zgłoszenia można dokonać w formie dokumentu
elektronicznego na zasadach określonych w ustawie
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można
również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub
telefaksu.
4. Posiadacz dowodu osobistego może zgłosić utratę lub
uszkodzenie dowodu osobistego za pomocą usługi
elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do
spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu w sposób
określony w art. 20a ust. 1 ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
5. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności
do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną
zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun
prawny lub kurator.
6. W przypadku zgłoszenia Policji utraty dowodu osobistego w wyniku przestępstwa, posiadacz
dowodu osobistego nie
zgłasza ponownie utraty w organie gminy.
7. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego
zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej
Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu
osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub
uszkodzeniu dowodu osobistego.
8. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia
utraty lub uszkodzenia dowodu w formie dokumentu
elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego
przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą
poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub
uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
9. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego
jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego,
nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
10.Dowód osobisty unieważnia się z dniem zgłoszenia
jego utraty lub uszkodzenia.
11.W przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym
identyfikację jego posiadacza należy niezwłocznie wystąpić
z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego.

Formularze i załączniki: