Wykaz spraw

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMCA

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”.
2. Potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane, w formie
czytelnego podpisu wraz z datą jego złożenia, przez
właściciela (współwłaściciela) lub inny podmiot
dysponujący tytułem prawnym do lokalu (na zgłoszeniu
wymienionym w pkt 1).
3. Dokument (oryginał lub uwierzytelniona kserokopia)
potwierdzający tytuł prawny do lokalu osoby (podmiotu)
potwierdzającej fakt pobytu osoby meldującej (może to być: umowa cywilnoprawna, decyzja
administracyjna, odpis pełny z KRS, orzeczenie sądu lub
inny dokument poświadczający ten tytuł).
Powyższy dokument stanowi także odpis aktualny z KRS
w postaci wydruku komputerowego – bez pieczęci
sądowych.
4. Paszport lub inny ważny dokument podróży potwierdzający
tożsamość i obywatelstwo oraz odpowiednio:
- karta pobytu wydana w związku z udzieleniem:
zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej, zgody ze względów
humanitarnych, ochrony uzupełniającej, czy nadaniem
statusu uchodźcy w RP;
- dokument „zgoda na pobyt tolerowany”;
- zezwolenie na pobyt stały;
- zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej;
- decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP- decyzja o nadaniu statusu uchodźcy
w RP, udzieleniu w RP
ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów
humanitarnych lub na pobyt tolerowany.
W przypadku obywateli państwa członkowskiego UE,
obywateli państwa członkowskiego EFTA i obywateli
Konfederacji Szwajcarskiej: ważny dokument
potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie
o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub oświadczenie
o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP.
W przypadku cudzoziemca będącego członkiem rodziny
ww. obywateli, niebędącego obywatelem państwa
członkowskiego UE, EFTA, czy Konfederacji
Szwajcarskiej: ważna karta stałego pobytu lub pobytu
członka rodziny obywatela UE.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kołaczkowo, ul. Plac Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo tel. 61 4380337 pokój
28

Opłaty:

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa
(w przypadku zameldowania dokonanego przez pełnomocnika).

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie, po przyjęciu formularza meldunkowego wraz
z wymaganymi dokumentami.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności
(Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29.09.2011 r. w sprawie określenia
wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych
przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
(Dz. U. z 2011 r. Nr 220, poz. 1306, ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
16.02.2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze
PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach
zamieszkania cudzoziemców (Dz. U. z 2012 r., poz. 347,ze zm.).

Inne informacje:

1. Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić
przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem
udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu do wglądu
dowodu osobistego lub paszportu oraz dowodu wniesienia
opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.
Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone:
małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
2. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego
UE, państwa członkowskiego EFTA lub Konfederacji
Szwajcarskiej oraz członkowie jego rodziny niebędący
obywatelem wyżej wskazanych państw, przebywający
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany
zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30.
dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Cudzoziemiec będący obywatelem innego państwa jest
zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego
najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego
miejsca. Zwalnia się z obowiązku zameldowania
cudzoziemca, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej nie przekracza 14 dni.
3. Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje
osobie, z urzędu, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt
stały, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.
4. Formularz zgłoszenia oraz wzór pełnomocnictwa - dostępne
na miejscu, w biurze ewidencji ludności, bądź w załączniku.

Formularze i załączniki: