Wykaz spraw

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMCA

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego”.
2. Potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane, w formie
czytelnego podpisu wraz z datą jego złożenia, przez
właściciela (współwłaściciela) lub inny podmiot dysponujący
tytułem prawnym do lokalu (na zgłoszeniu wymienionym
w pkt 1).
3. Dokument (oryginał lub uwierzytelniona kserokopia)
potwierdzający tytuł prawny do lokalu osoby (podmiotu)
potwierdzającej fakt pobytu osoby meldującej(może to być: umowa cywilnoprawna, decyzja
administracyjna, odpis pełny z KRS, orzeczenie sądu lub
inny dokument poświadczający ten tytuł).
Powyższy dokument stanowi także odpis aktualny z KRS
w postaci wydruku komputerowego – bez pieczęci
sądowych.
4. Paszport lub inny ważny dokument podróży potwierdzający
tożsamość i obywatelstwo oraz odpowiednio:
- wiza;
- w przypadku, gdy wjazd cudzoziemca nastąpił
na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub
ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec
przebywa na terenie RP legalnie w związku z toczącym się
postępowaniem w sprawie zezwolenia na osiedlenie się,
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony – dokument
podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości
cudzoziemca, karta pobytu, dokument „zgoda na pobyt
tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie
na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego UE, decyzja o nadaniu statusu uchodźcy
w RP lub udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody
na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt
tolerowany.
W przypadku obywateli państwa członkowskiego UE,
obywateli państwa członkowskiego EFTA i obywateli
Konfederacji Szwajcarskiej: ważny dokument
potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie
o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub (w przypadku
braku) oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium
RP.
W przypadku cudzoziemca będącego członkiem rodziny ww.
obywateli, niebędącego obywatelem państwa
członkowskiego UE, EFTA, czy Konfederacji Szwajcarskiej:
ważna karta stałego pobytu lub pobytu członka rodziny obywatela UE.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kołaczkowo, ul. Plac Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, tel. 61 4380337
pokój 28

Opłaty:

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa
(w przypadku wymeldowania dokonanego przez pełnomocnika).

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie, po przyjęciu formularza meldunkowego wraz
z wymaganymi dokumentami.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności
(Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, ze zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29.09.2011 r. w sprawie określenia
wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy
wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r.
Nr 220, poz. 1306, ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
16.02.2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze
PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach
zamieszkania cudzoziemców (Dz. U. z 2012 r., poz. 347,ze zm.).

Inne informacje:

1. Zameldowania się w miejscu pobytu czasowego można
dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się
pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej,
po okazaniu do wglądu dowodu osobistego lub paszportu
oraz dowodu wniesienia opłaty skarbowej za złożenie
pełnomocnictwa. Opłacie skarbowej nie podlegają
pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu,
zstępnemu lub rodzeństwu.
2. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego
UE, państwa członkowskiego EFTA lub Konfederacji
Szwajcarskiej oraz członkowie jego rodziny niebędący
obywatelami wyżej wskazanych państw, przebywający
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązani
zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej
w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Cudzoziemiec będący obywatelem innego państwa jest
zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego
najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego
miejsca. Zwalnia się z obowiązku zameldowania
cudzoziemca, którego pobyt na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej nie przekracza 14 dni.
3. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje
osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu
na pobyt czasowy, ważne nie dłużej niż do upływu terminu
zameldowania. Z chwilą złożenia wniosku o wydanie
zaświadczenia powstaje obowiązek wniesienia opłaty
skarbowej (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).
4. Formularz zgłoszenia oraz wzór pełnomocnictwa - dostępne
na miejscu, w biurze ewidencji ludności, bądź w załączniku.

Formularze i załączniki: