Wykaz spraw

ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

DOWODY OSOBISTE

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów
Osobistych.
2. Dowód uiszczenia opłaty (jeżeli wnioskodawca jest
zobowiązany do jej uiszczenia).
3. Dowód osobisty lub paszport ─ do wglądu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kołaczkowo, ul. Plac Wł. Reymonta 3 tel. 61 4380337 pokój 28

Opłaty:

17 zł ─ opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia

Termin i sposób załatwienia:

7 dni.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
2. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego.
3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.

Tryb odwoławczy:

1. Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści
żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze
postanowienia, na które służy zażalenie.
2. Zażalenie na postanowienie wnosi się do Wojewody
Wielkopolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Kołaczkowo.
Zażalenie składa się w terminie 7 dni od
dnia doręczenia postanowienia.

Inne informacje:

1. Podanie można złożyć w formie pisemnej lub w formie
dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych
w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.
2. Zaświadczenie wydaje się niezwłocznie, nie później jednak
niż w terminie 7 dni.

Formularze i załączniki: