Wykaz spraw

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia.
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kołaczkowo, ul. Plac Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, tel. 61 4380337 pokój
28

Opłaty:

17,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
stanowiącego pełny odpis przetworzonych danych osobowych
z rejestru mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców,
rejestru PESEL oraz Rejestru Dowodów Osobistych.

Termin i sposób załatwienia:

Do 7 dni.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności
(Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, ze zm.).
2. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1628, ze zm.).
3. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,poz. 267, ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, bądź
odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści przysługuje
stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Wielkopolskiego,
w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zażalenie wnosi się
za pośrednictwem Wójta Gminy Kołaczkowo.

Inne informacje:

1. Indywidualny wniosek o wydanie zaświadczenia winien
zawierać: dane wnioskującego, zakres żądania, wykazanie
interesu prawnego w urzędowym potwierdzeniu
określonych faktów lub stanu prawnego oraz podpis wnioskodawcy.
2. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą
złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (dowód opłaty
stanowi załącznik do wniosku).

Formularze i załączniki: