Wykaz spraw

ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Wymagane dokumenty:

Dla osoby dokonującej zgłoszenia wyjazdu poza granice RP
w biurze ewidencji ludności:
1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie wyjazdu poza granice
Rzeczypospolitej Polskiej”.
2. Dowód osobisty lub paszport.
Dla osoby dokonującej zgłoszenia wyjazdu poza granice RP
w formie dokumentu elektronicznego:
1. Wypełniony elektroniczny formularz „Zgłoszenie wyjazdu
poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”, uwierzytelniony
przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub
certyfikatu podpisu osobistego, lub profilu zaufanego
ePUAP.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Kołaczkowo, ul. Plac Wł. Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo tel. 61 4380337 pokój
28

Opłaty:

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa
(w przypadku zgłoszenia dokonanego przez pełnomocnika).

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie, po przyjęciu formularza meldunkowego.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24.09.2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U.
z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, ze zm.).
2. Ustawa z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29.09.2011 r. w sprawie określenia
wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy
wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r.
Nr 220, poz. 1306, ze zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia
16.02.2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze
PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach
zamieszkania cudzoziemców (Dz. U. z 2012 r., poz. 347,
ze zm.).

Inne informacje:

1. Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się
pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po
okazaniu do wglądu dowodu osobistego lub paszportu oraz
dowodu wniesienia opłaty skarbowej za złożenie
pełnomocnictwa. Opłacie skarbowej nie podlegają
pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnemu,
zstępnemu lub rodzeństwu.
2. Zgłoszenia wyjazdu poza granice RP można dokonać
w formie dokumentu elektronicznego na formularzu
umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu
teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem
otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.
Wniosek należy składać przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych
w ustawie z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity:
Dz. U. z 2014 r., poz. 1114), za pośrednictwem portalu
elektronicznej platformy usług administracji publicznej
ePUAP (www.epuap.gov.pl), po uprzednim zarejestrowaniu
się (założeniu konta na ePUAP) i uzyskaniu profilu
zaufanego lub bezpiecznego podpisu elektronicznego
weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.
3. Obowiązek zgłoszenia wyjazdu poza granice RP dotyczy
obywateli polskich oraz cudzoziemców zameldowanych
na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
którzy wyjeżdżają z kraju, bez zamiaru stałego pobytu,
na okres dłuższy niż 6 m-cy.
4. Formularz pisemnego zgłoszenia oraz wzór pełnomocnictwa
- dostępne na miejscu, w biurze ewidencji ludności,
bądź w załączniku.

Formularze i załączniki: