Wykaz spraw

Zaświadczenie: - o figurowaniu/niefigurowaniu jako płatnik w podatku rolnym, leśnym, nieruchomości, - o statystycznym dochodzie z gospodarstwa rolnego za rok...; - o wielkości gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem powierzchni hektarów fizycznych i przeliczeniowych

Referat podatków i opłat lokalnych

Wymagane dokumenty:

Wniosek- Urząd wyda  zaświadczenie, tylko jeśli złożysz wniosek. Formularz wniosku dostępny jest w urzędzie oraz na stronie internetowej Ważne jest, żeby w twoim piśmie znalazło się żądanie, jakie informacje mają być potwierdzone przez urząd w zaświadczeniu.

Miejsce złożenia dokumentów:

- osobiście: Urząd Gminy w Kołaczkowie, Referat Podatków i Opłat Lokalnych, pl. Władysława Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, pok. 31
- za pośrednictwem poczty
- elektronicznie

Opłaty:

Od zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w kwocie 17,00 zł.
Zwolnienie z opłaty skarbowej określa art. 7, natomiast wyłączenie z opłaty skarbowej reguluje art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (DZ.U z 2019 poz. 1000)
Z chwilą złożenia w urzędzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł .
Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kołaczkowie:
Bank Spółdzielczy we Wrześni oddział Kołaczkowo
Nr 22 9681 0002 1100 0143 0001 9813

Termin i sposób załatwienia:

Zaświadczenie jest wydawane w ciągu 7 dni.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.  poz. 900 ze zmianami).
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Kołaczkowo.

Inne informacje:

Brak

Formularze i załączniki: