Wykaz spraw

Ulga z tytułu nabycia gruntów

Referat podatków i opłat lokalnych

Wymagane dokumenty:

Aby ubiegać się o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów należy złożyć:
- wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów,
- akt notarialny,
- formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę,
- zaświadczenia o pomocy de minimis jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających  go  lat,  albo  oświadczenia  o  wielkości pomocy  de  minimis otrzymanej w tym okresie, lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Miejsce złożenia dokumentów:

- osobiście: Urząd Gminy w Kołaczkowie, Referat Podatków i Opłat Lokalnych, pl. Władysława Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, pok. 31
- za pośrednictwem poczty
- elektronicznie

Opłaty:

Złożenie wniosku- bez opłaty.
Opłata skarbowa: w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)  - 17 zł
Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kołaczkowie:
Bank Spółdzielczy we Wrześni oddział Kołaczkowo
Nr 22 9681 0002 1100 0143 0001 9813

Termin i sposób załatwienia:

Do 30 dni, a w przypadkach spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (złożenia wniosku przez podatnika).

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 333),
2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz.UE.L 2013 Nr 352, str. 9)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.(Dz.U. z 2010 r., poz. 810)
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (t.j. Dz.U.2018 r., poz. 350).
5. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Kołaczkowo, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Inne informacje:

Zwalnia się od podatku rolnego:
1)     grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:
a) będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
b) będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
c) wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie,
2)     grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków – na okres 5 lat, licząc od roku następnego po zakończeniu zagospodarowania.
Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy. Po upływie okresu zwolnienia, o którym mowa stosuje się ulgę w podatku rolnym, polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.

Formularze i załączniki: