Wykaz spraw

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Referat podatków i opłat lokalnych

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek (Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (DZ. U. 2018 poz. 2466)

2. Faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

3. Umowy dzierżawy .
4. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru).

Miejsce złożenia dokumentów:

1. Wniosek należy składać w terminie:
- od 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku,
- od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku.

2.Miejsce złożenia wniosku:
-osobiście: Urząd Gminy w Kołaczkowie, Referat Podatków i Opłat Lokalnych ,pl. Władysława Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo, pok. 31
- za pośrednictwem poczty

Opłaty:

1. Czynność zwolniona z opłaty skarbowej.
2. Z chwilą złożenia w urzędzie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł .
Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.
Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kołaczkowie

Bank Spółdzielczy we Wrześni oddział Kołaczkowo
Nr 22 9681 0002 1100 0143 0001 9813

Termin i sposób załatwienia:

Decyzja wydawana jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256).
2. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2188).

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Wójta Gminy Kołaczkowa.

Inne informacje:

1. Pieniądze wypłacane są w terminach:
- od dnia 1 kwietnia  do dnia 30 kwietnia - w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;
- od dnia 1 października do dnia 31 października - w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
2. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przysługuje producentowi rolnemu.
Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.
Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego,
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych

3. Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się:
- gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
- gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.


Formularze i załączniki: