Wykaz spraw / alfabetycznie

D

DECYZJA O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Decyzja (dotyczy przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach)

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

I

Informacja o wyrobach zawierających azbest

R

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kołaczkowo

U

UDOSTĘPNIANIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW

UDOSTĘPNIENIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Kołaczkowo - Stypendium szkolne

Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Kołaczkowo - Zasiłek szkolny

Ulga z tytułu nabycia gruntów

W

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW

WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO CUDZOZIEMCA

WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO OBYWATELA POLSKIEGO

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO CUDZOZIEMCA

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO OBYWATELA POLSKIEGO

WYSTĘPOWANIE DO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DS. WEWNĘTRZNYCH O NADANIE NUMERU PESEL

Wniosek o udzielenie dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Kołaczkowo

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego spłatę należności podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową

Z

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMCA

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY OBYWATELA POLSKIEGO

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY CUDZOZIEMCA

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY OBYWATELA POLSKIEGO

ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO/ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOŁACZKOWO + REWITALIZACJA

ZGŁOSZENIE COFNIĘCIA ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW W DOWODZIE OSOBISTYM

ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY

ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZGŁOSZENIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW W DOWODZIE OSOBISTYM

Zaświadczenie: - o figurowaniu/niefigurowaniu jako płatnik w podatku rolnym, leśnym, nieruchomości, - o statystycznym dochodzie z gospodarstwa rolnego za rok...; - o wielkości gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem powierzchni hektarów fizycznych i przeliczeniowych

Zgłoszenie o przystąpieniu do eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.