Gospodarka gruntami

Gospodarka gruntami - pok.26

- podział nieruchomości

- rozgraniczenie nieruchomości

- sprzedaż mienia komunalnego

- postępowanie administracyjne w sprawie pierwokupu nieruchomości