Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna - pok.26

1. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Do pobrania:

-wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym  

-wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

2. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Do pobrania:

-wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

3. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Do pobrania:

-wniosek o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

wersja *.doc


-wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

4. Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagosporowania gminy

Do pobrania:

-wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczniu działki w planie zagospodarowania gminy

5. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Do pobrania:

-wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania


6.Uchwała Rady Gminy Kołaczkowo w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagodpodarowania przestrzennnego gminy Kołaczkowo.


7.Uchwała Rady Gminy Kołaczkowo w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołaczkowo.


8.Uchwała Rady Gminy Kołaczkowo w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołaczkowo.


9.Uchwała Rady Gminy Kołaczkowo w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Farma Wiatrowa Kołaczkowo.


10.Uchwała Rady Gminy Kołaczkowo w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedleńczego wsi Kołaczkowo.


11.Uchwała Rady Gminy Kołaczkowo w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołaczkowo.