Sprawozdanie za 2011 rok

Kołaczkowo 09.01.2012


Sprawozdanie Wójta Gminy Kołaczkowo ze współpracy z organizacjami
pozarządowymi w roku 2011


W roku 2011 ogłoszono 2 otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych na
następujące przedsięwzięcia:
1-Organizacja imprezy rekreacyjno- sportowej
2- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych z terenu
Gminy Kołaczkowo
W wyniku ogłoszonych konkursów w wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty :
1. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan- organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej
2. Stowarzyszenie „Promyk” - Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i rodzin
dysfunkcyjnych z terenu Gminy Kołaczkowo.
Obie oferty spełniały wszystkie wymagane w ogłoszeniu warunki i zostały wybrane jako
oferty do dofinansowania:
-Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan – otrzymało 3 000,00 dofinansowania
-Stowarzyszenie „Promyk”- 3 900,00 dofinansowania.
Stowarzyszenie „Promyk” wykorzystało 3 480,00 złotych dotacji 420,00 zwrócono na konto
Gminy Kołaczkowo.
Oprócz dotacji udzielonych poprzez ogłoszone konkursy OSP otrzymały dotacje
pozakonkursowe w łącznej wysokości 16 000,00.
Organizacje pozarządowe miały także udostępniane nieodpłatnie świetlice wiejskie a Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów także autobus gminny.