Sprawozdanie Wójta Gminy Kołaczkowo ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013

Sprawozdanie Wójta Gminy Kołaczkowo
ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013W roku 2013 ogłoszono 3 otwarte  konkursy dla organizacji pozarządowych na następujące przedsięwzięcia:
1-Organizacja imprezy rekreacyjno- sportowej
2- Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Kołaczkowo
3 - Organizacja wyjazdu kulturoznawczego dla rencistów i emerytów z Gminy Kołaczkowo
W wyniku ogłoszonych konkursów w wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty :
1. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan- organizacja imprezy rekreacyjno -  sportowej  
2.Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Warszawie Oddział Rejonowy Września - organizacja wyjazdu kulturoznawczego dla rencistów i emerytów z Gminy Kołaczkowo. Na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Kołaczkowo nie wpłynęła żadna oferta. Obydwie oferty , które wpłynęły spełniały wymagane w ogłoszeniu warunki. Do dofinansowania zakwalifikowano:
-Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan – otrzymało 3 000,00 dofinansowania na imprezę rekreacyjno-sportową -3 000,0
- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Warszawie Oddział Rejonowy Września – otrzymało 2 954,00 na organizację wyjazdu kulturoznawczego dla rencistów i emerytów z Gminy Kołaczkowo
Oprócz dotacji udzielonych poprzez ogłoszone konkursy OSP otrzymały pozakonkursowe dotacje na zakup sprzętu w łącznej wysokości 5 000,00 w oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej. Organizacje pozarządowe miały także udostępniane nieodpłatnie świetlice wiejskie a Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów także autobus gminny. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan złożyło również ofertę w ramach inicjatywy lokalnej z prośbą o wsparcie zorganizowania Regionalnego Cyklu spartakiad „Integracja na sportowo i świątecznie” Stowarzyszenie otrzymało w formie pozakonkursowej kwotę 1 000,00zł.