Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kołaczkowo w roku 2015

 

 

Zarządzenie nr 2/2015
Wójta Gminy Kołaczkowo
Z dnia 14.01.2015 r.


W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji  zadań publicznych w zakresie  zdrowego stylu życia oraz organizacji imprez sportowych i  integracyjnych
                              

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. Z  2014  poz. 1118 z późn.  zm .zarządzam co następuje:


§ 1

Postanawia się ogłosić 3  konkursy na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie promocji zdrowego stylu życia oraz organizacji imprez sportowych i  integracyjnych :
-  Organizacja wyjazdu kulturoznawczego dla rencistów i emerytów  z Gminy  Kołaczkowo
-  Organizacja imprezy rekreacyjno- sportowej
-  Organizacja imprezy integracyjnej

                             
Cel, zasady składania ofert i kryteria stosowane przy ich rozpatrywaniu określają ogłoszenia  o konkursach na realizację zadań, stanowiące załącznik nr 1 , 2 i 3 do niniejszego zarządzenia

§ 2


Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  i na stronie internetowej Gminy Kołaczkowo i w BIP-ie .


§ 3


Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.


Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do zarządzenia
Załącznik nr 2 do zarządzenia
Załącznik nr 3 do zarządzenia
Rozporządzenie wraz z wzorami-wersja edytowalna
Wzór oferty
Wzór sprawozdania
Wzór umowy