Otwarte konkursy ofert

Zarządzenie nr 64/2016
Wójta Gminy Kołaczkowo
z dnia 28 stycznia 2016 roku


W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji  zadań publicznych  
w zakresie  zdrowego stylu życia oraz organizacji imprez sportowych i  integracyjnych
                               
                          
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku    
publicznego i o wolontariacie /Dz.U.   2014  poz. 1118 ze  zm .zarządzam co  następuje:


§ 1


Postanawia się ogłosić 5  konkursów na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie
promocji zdrowego stylu życia oraz organizacji imprez sportowych i  integracyjnych : - Organizacja wyjazdu kulturoznawczego dla rencistów i emerytów  z Gminy  Kołaczkowo  
- Organizacja imprezy rekreacyjnej
- Organizacja imprezy integracyjnej
- Organizacja imprezy sportowej
- Organizacja zawodów strzeleckich
                             
Cel, zasady składania ofert i kryteria stosowane przy ich rozpatrywaniu określają ogłoszenia  o konkursach na realizację zadań, stanowiące załącznik nr 1 , 2 i 3 do niniejszego zarządzenia


§ 2


Zarządzenie wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  i na stronie internetowej Gminy Kołaczkowo i w BIP-ie .


§ 3


Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.


Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania