Konsultacje rocznego programu współpracy z NGO

W związku z zamiarem uchwalenia przez Radę Gminy Kołaczkowo rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 Wójt Gminy Kołaczkowo zaprasza na spotkanie zainteresowane organizacje, celem wyrażenia opinii i zgłoszenia uwag do projektu w/w uchwały. Projekt został opublikowany na stronie internetowej gminy www.kolaczkowo.pl, w BIP-ie www.bip.kolaczkowo.pl  oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w urzędzie. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 26.10.2016r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie, pokój nr 31-salka konferencyjna. Proponowane środki, które gmina zamierza przeznaczyć na współpracę z organizacjami pozarządowymi (w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) w roku 2017 to 15 000 złotych.

 

Projekt Programu współpracy z NGO na 2017 rok