Referat oświaty

Referat oświaty - pok. 12/13

tel. 61-4380343, 61-4380344, 61-4380345


WYPRAWKA SZKOLNA 2017

Załączniki: (informacja, zarządzenie, wniosek)


STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Załączniki:(informacja, zaświadczenie o wynagrodzeniu, wniosek o stypendium szkolne, wniosek o zasiłek szkolny)

 

Informacja dla pracodawców dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników


Uregulowania prawne w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników zawierają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).


 Zgodnie ze znowelizowanym zapisem art. 70b ust. 1 ustawy o systemie oświaty pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami.
 

Tryb składania wniosku o dofinansowanie:
Dofinansowanie przyznawanie jest przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po stwierdzeniu prawa pracodawcy do dofinansowania.
Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, winien złożyć stosowny wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do Urzędu Gminy w Kołaczkowie, Plac Reymonta 3.


Do wniosku należy dołączyć:
1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy bądź osobę zatrudnioną u pracodawcy;
2. dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie;
3. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
4. dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia – w przypadku zmiany umowy;
5. kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika albo zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy;
6. świadectwo pracy młodocianego pracownika;
7. pełnomocnictwo - w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika; oraz w związku z tym iż w art. 70b ust.11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzieloną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 19998/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379 z 28.12.2006, s.5) od 1 września 2012 r. każdy wnioskodawca, oprócz w/w dokumentów jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) do przedłożenia dodatkowych dokumentów:
1. wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jaką pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w tym okresie lub oświadczenie o nie otrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
2. formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zakres informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 311),
Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

UWAGA!
Ponadto informujemy, że pracodawca – na podstawie § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 rok Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) - winien niezwłocznie zawiadomić Wójta/Burmistrza/Prezydenta właściwego dla miejsca zamieszkania młodocianego, że zawarł umowę o pracę z młodocianym w celu przygotowania zawodowego. Do informacji winien załączyć – potwierdzoną za zgodność z oryginałem – kopię umowy o pracę zawartą z młodocianym.

Załączniki:

- Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporzadzenie KE nr 1407/2013

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporzadzenie ke nr 360/2012E

-Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

- Oświadczenie o pomocy de minimis

- Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej

- Oświadczenie o obowiązku lub braku obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych

- Oświadczenie o kosztach