Konsultacje rocznego programu współpracy z NGO 2018

W związku z zamiarem uchwalenia przez Radę Gminy Kołaczkowo rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 Wójt Gminy Kołaczkowo zaprasza na spotkanie zainteresowane organizacje, celem wyrażenia opinii i zgłoszenia uwag do projektu w/w uchwały. Projekt został opublikowany na stronie internetowej gminy www.kolaczkowo.pl, w BIP-ie www.bip.kolaczkowo.pl  oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w urzędzie. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 19.10.2017r. o godzinie 12:00 
w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie, pokój nr 31-salka konferencyjna.
Proponowane środki, które gmina zamierza przeznaczyć na współpracę z organizacjami pozarządowymi (w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
  w roku 2018 to 30 000 złotych, w tym 10 000 zł na pożyczki dla NGO.

 


Projekt uchwały