Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

13 października 2020 08:21 | Aktualności

Uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie

9 października nastąpiło uroczyste otwarcie rozbudowanej i przebudowanej oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie, którego poświęcenia dokonał proboszcz parafii w Kołaczkowie ksiądz Artur Janowicz. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali m. in. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Wojciech Jankowiak, Wicestarosta Powiatu Wrzesińskiego Pan Waldemar Grzegorek, Wójt Gminy Kołaczkowo Pani Teresa Waszak oraz Przewodnicząca Rady Gminy Kołaczkowo Pani Danuta Grabowska. Następnie zebrani goście mieli możliwość zwiedzenia nowoczesnego, spełniającego aktualne standardy kompleksu.

Realizacja projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie” była możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+),  poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno – ściekowa.  Umowa o dofinansowanie w wysokości 3.319.198,94 zł została podpisana w dniu 26 października 2018 roku. Całkowita wartość projektu to kwota 7.166.621,81 zł.

Milionowa inwestycja to imponujący zakres robót, obejmujący przede wszystkim: budowę projektowanych obiektów i sieci technologicznych i technicznych, przebudowę istniejących obiektów technologicznych i technicznych, budowę projektowanego oświetlenia terenu, renowację i   uzupełnienie   istniejącego   drzewostanu   oraz   odpowiedniego   dla   nowej funkcji zagospodarowania terenu, budowę  projektowanych   dróg,   placów   i   chodników   stanowiących   dojście do obiektów na terenie oczyszczalni oraz konserwację już istniejących obiektów technologicznych i technicznych. 

Wydarzenie to było zwieńczeniem inwestycji, będącej największym projektem zrealizowanym w Gminie Kołaczkowo od kilkunastu lat.

Zdjęcia: