Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

13 października 2020 10:04 | Aktualności

Lider wolontariatu - 2020 rok

Regulamin konkursu „Lider wolontariatu”

Konkurs jest jednym z działań podjętych w ramach promocji powiatu wrzesińskiego i idei wolontariatu.

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Powiat Wrzesiński.
 2. Koordynatorem konkursu jest Wydział Promocji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września, tel.  61 640 45 34, 61 640 45 07.
 3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu wrzesińskiego.
 4. Konkurs przeprowadzony będzie według harmonogramu:

II Cele konkursu

 1. Promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 2. Upowszechnianie idei wolontariatu oraz popularyzowanie powoływania w szkołach kół młodzieżowego wolontariatu.
 3. Zachęcanie mieszkańców powiatu wrzesińskiego do aktywności i współpracy na rzecz szeroko rozumianego dobra społecznego.
 4. Prezentowanie dobrych praktyk i promowanie pozytywnych wzorców postaw.

III Warunki uczestnictwa

 1. Kandydatów mogą zgłaszać: szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe oraz opiekunowie wolontariatu młodzieżowego.
 2. Zgłoszeń należy dokonywać za pomocą formularza, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Regulamin i formularz zgłoszeniowy udostępniony zostanie na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl oraz w Starostwie Powiatowym we Wrześni: Biuro Obsługi Interesanta.
 4. Formularz zgłoszeniowy można przekazać Organizatorowi:
 1. Do zgłoszenia kandydata wymagane jest dołączenie opinii o jego działalności społecznej z ostatnich dwóch lat potwierdzone przez organizację lub instytucję, w której kandydat prowadził działalność społeczną.
 2. Kandydat nie może być laureatem oraz wyróżnionym we wcześniejszej edycji konkursu „Lider wolontariatu”.

IV Przebieg konkursu:

 1. Oceny zgłoszeń dokona komisja konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu Wrzesińskiego, której zadaniem będzie w szczególności:
 1. Organizator zaprezentuje sylwetki kandydatów na facebookowym profilu powiatu wrzesińskiego.
 2. Organizator przeprowadzi głosowanie internetowe na ww. profilu.
 3. Kandydat z największą liczbą głosów otrzyma wyróżnienie. Za głos oddany na kandydata uznaje się zaznaczenie jednej z pozytywnych reakcji: „Lubię to”, „Super”, „Trzymaj się”, „Ha ha”, „Wow” pod zdjęciem kandydata.
 4. Czas internetowego głosowania za pośrednictwem facebookowego profilu ustali komisja konkursowa.
 5. Wręczenie nagród laureatom oraz wyróżnionemu w głosowaniu internetowym odbędzie się do 20 grudnia. O terminie laureaci zostaną poinformowani z 7-dniowym wyprzedzeniem.
 6. Nagrodami w konkursie są bony upominkowe.

V Uwagi dodatkowe

 1. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez organizatora konkursu w sprawach dotyczących jego realizacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w biuletynie „Przegląd Powiatowy”, na stronie internetowej www.wrzesnia.powiat.pl oraz na facebookowym profilu powiatu wrzesińskiego.
 3. Nadesłane zgłoszenia nie podlegają zwrotowi.
 4. Wybór laureatów jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
 6. Sprawy nieuregulowane powyższym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
 7. Informacji w sprawie konkursu udziela Mateusz Maserak, tel. 61 640 45 07.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy [23.25 KB]