Aktualności

Wyprawka szkolna

12 lipca 2018 07:54 | Aktualności

Kierownik Referatu Oświaty w Kołaczkowie
Informuje, że na rok szkolny 2018/2019 przysługuje dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów  klas III szkoły podstawowej posiadających aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

WYPRAWKA SZKOLNA

przyznawana na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka szkolna‘’.
1.Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składają  rodzice lub prawni opiekunowie ucznia, rodzice zastępczy, a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019.
2. Kryterium kwalifikującym do przyznania pomocy  finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla  klasy III szkoły podstawowej,  jest orzeczenie o potrzebie kształcenia  specjalnego, o którym mowa w art.127 ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną ,w tym poradnię specjalistyczną.                                                                       .

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z orzeczeniem  o potrzebie kształcenia specjalnego należy złożyć  w siedzibie Referatu Oświaty w  Kołaczkowie pok. Nr 13, w terminie do 20.09.2018 roku

Zwrot kosztów zakupu podręczników  nastąpi po przedłożeniu dowodów zakupu (np. faktura, rachunek, zaświadczenie ze szkoły).

Wnioski można pobrać w sekretariatach szkół,  Referat Oświaty  w Kołaczkowie oraz na stronie Internetowej Gminy Kołaczkowo: kolaczkowo.pl

Przeczytano: 844 razy.| Wydrukuj

Załączniki:

Druk wniosku [30 KB]

Do góry