Aktualności

Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Kołaczkowo o wyborze ławników sądowych na kadencję 2020-2023

05 czerwca 2019 10:47 | Aktualności

INFORMACJA

Przewodniczącego Rady Gminy Kołaczkowo o wyborze ławników sądowych na kadencję 2020-2023

Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2019 roku upływa kadencja ławników sądowych wybranych w 2016 r.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz. U. nr 121  poz. 693), Rada gminy Kołaczkowo dokona wyboru ławników na kadencję 2020-2023. Wybór ławników odbędzie się w terminie do końca października 2019 r., przy czym zgłoszenie kandydatów na ławników musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu wystąpił do Rady Gminy o dokonanie wyboru ławników w liczbie:

  • Do Sądu Rejonowego we Wrześni 2 ławników.
  • Do Sądu Rejonowego Poznań –Grunwald i Jeżyce w Poznaniu 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu  kandydowania co najmniej od roku,

5) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń

4) adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,

5) duchowni,

6) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

7) funkcjonariusze Służby Więziennej,

8) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji), stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Termin zgłoszenia kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 r.

 

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl lub w Urzędzie Gminy pok. nr 24.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej  (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5)      dwie aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4  powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Dodatkowo do kart zgłoszenia należy dołączyć:

1) Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

2) Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Dokumenty wymienione w pkt. 1-2 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Kartę zgłoszenia i dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie w sekretariacie w godzinach pracy urzędu.

Przewodniczący Rady

/-/ Danuta Grabowska

Przeczytano: 412 razy.| Wydrukuj

Do góry