Aktualności

Informacja dotycząca usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

29 października 2019 08:54 | Aktualności

Wójt Gminy Kołaczkowo uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Kołaczkowo wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem. Jednak ustalić możliwości wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów bezpośrednio z terenu nieruchomości. Rolnicy będą zobowiązani dostarczyć odpady produkcji rolniczej (wymienione w regulaminie NFOSIGW) własnym transportem do miejsca wskazanego przez gminę:

Uwaga:
Program priorytetowy NFOŚiGW nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy produkcji warzyw, opakowań po środkach ochrony roślin, beczek, węży gumowych.

W przypadku otrzymania dofinansowania Gmina Kołaczkowo ustali zasady odbioru odpadów.

W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy gminy Kołaczkowo prowadzący działalność rolniczą, proszeni są o złożenie oświadczenia o rodzaju i ilości posiadanych odpadów.

  • Druk oświadczenia znajduje w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie, u sołtysów oraz na stronie www.kolaczkowo.pl (zakładka - aktualności).
  • Oświadczenie należy składać osobiście (sekretariat lub pokój nr 11) lub wysłać na adres:

Urząd Gminy w Kołaczkowie, Plac Władysława Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo w nieprzekraczalnym terminie  tj. do dnia 14.11.2019 r. (włącznie).

Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnej zbiórce odpadów.

Uwaga:                                                                                                                    
Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem uzyskania przez Gminę Kołaczkowo dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Informujemy, że złożenie oświadczenia nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.

Pomoc przedsiębiorcom sektora produkcji rolnej będzie udzielona zgodnie z przepisami: z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9, z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia z 22.02.2019, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie pokój nr 11 w godzinach pracy urzędu oraz pod numerem tel.  61 4380 341.

Więcej o programie:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/

Przeczytano: 721 razy.| Wydrukuj

Do góry