Aktualności

Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 maja 2020 roku - nieruchomości zamieszkałe

12 maja 2020 12:47 | Aktualności

 

Począwszy od 1 maja 2020 r. obowiązuje tylko jedna podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych i wynosi ona 18,00 zł od osoby za miesiąc.

Pełna treść uchwały określająca przedmiotową opłatę znajduje się TUTAJ.

 

Jednocześnie informujemy, że w wyniku nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy mieszkaniec jest zobowiązany do segregacji odpadów komunalnych.

Szczegółowy sposób segregacji odpadów komunalnych znajduje się TUTAJ.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny Wójt z urzędu wyda decyzje, w której określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej. Wynosi ona czterokrotność stawki podstawowej tj.: 72,00 zł od osoby za miesiąc

 

Należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na wydzielony rachunek bankowy Gminy Kołaczkowo:
16 9681 0002 0100 0143 2000 0220
zgodnie z terminami wnoszenia opłat, które nie uległy zmianie:

 

I rata za miesiące I - II  – do dnia 15 lutego danego roku

II rata – za miesiące III – IV – do dnia 15 kwietnia danego roku

III rata – za miesiące V- VI - do dnia 15 czerwca danego roku

IV rata – za miesiące VII - VIII – do dnia 15 sierpnia danego roku

V rata – za miesiące IX - X – do dnia 15 października danego roku

VI rata – za miesiące XI - XII – do dnia 15 grudnia danego roku


Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzyma każdy właściciel nieruchomości.


Zmieniona stawka opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.:

-  zmiana ilości osób (narodziny, zgon, wyprowadzka itp.),

-  zmiana właściciela nieruchomości,

-  kompostowanie odpadów w przydomowym kompostowniku.


Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych dostępny jest TUTAJ.


Ustawowe terminy składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

  • 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
  • w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,
  • właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, gdy właściciel nieruchomości złoży nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.


Ulga za kompostowanie bioodpadów

  • Właściciele domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach mogą skorzystać z ulgi, która wynosi 1 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Aby z niej skorzystać należy złożyć nową deklaracje w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie, w której zadeklaruje się kompostowanie ww. odpadów.

 

Do kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne dopuszcza się stosowanie wyłącznie kompostowników z wydzielonymi ścianami np. w specjalnym pojemniku do kompostowania bioodpadów, który jest wykonany z dowolnego materiału np. drewniane palety, tworzywa sztucznego itp.), z zastrzeżeniem, że kompostownikiem nie może być wolno leżąca pryzma na terenie nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

WAŻNE!

  • Właściciel nieruchomości jednorodzinnej, który zadeklaruje kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku będzie zwolniony z posiadania brązowego pojemnika na bio. W takim przypadku nie będzie realizowany odbiór tej frakcji odpadów z posesji (właściciel nie będzie mógł wystawić takiego pojemnika w dniu odbioru tej frakcji odpadów oraz nie będzie mógł przywieźć bioodpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych mieszczącego się w Kołaczkowie ul. Miłosławska - oczyszczalnia ścieków).
  • W przypadku uniemożliwienia upoważnionym przez Wójta osobom dokonania kontroli nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym oraz stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie posiada przydomowego kompostownika lub nie kompostuje bioodpadów, Wójt w drodze decyzji stwierdza utratę prawa do zwolnienia na okres 6 miesięcy. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości podający dane niezgodne  ze stanem faktycznym podlega karze grzywny.

 

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zgodnie z założeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. Oznacza to, że koszty związane z funkcjonowaniem systemu w całości pokrywane są z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym, w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie od mieszkańców opłaty w wysokości umożliwiającej pokrycie całości kosztów potrzebnych na realizację nałożonego na gminę zadania.

Przeczytano: 531 razy.| Wydrukuj

Do góry