Aktualności

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2020/2021...

27 sierpnia 2020 10:57 | Aktualności

INFORMACJE DOTYCZĄCE
STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny
2020 / 2021
1. Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia / słuchacza szkoły
podstawowej i szkół ponadpodstawowych jest:
- miejsce zameldowania – Gmina Kołaczkowo
- dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień 2020r.,
dla studentów wrzesień 2020r.) nie przekraczający w przeliczeniu na 1 osobę
w rodzinie:
• 528,00 zł netto
2. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Kołaczkowie – Referat Oświaty
ul. Plac Reymonta 3 do 15.09.2020r., studenci do 15.10.2020r.
3. Wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów winni składać rodzice,
opiekunowie lub pełnoletni wnioskodawcy.
4. Formularze wniosków na stypendium można otrzymać w każdej placówce szkolnej,
w Urzędzie Gminy – Referat Oświaty oraz na stronie internetowej Gminy Kołaczkowo
www.kolaczkowo.pl
5. W przypadku składania przez wnioskodawcę więcej niż jednego wniosku wszystkie
niezbędne zaświadczenia prosimy dostarczyć w jednym wykonaniu.
6. Stypendium szkolne nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych
- uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych
7. Potrzebne dokumenty
Składając wniosek o stypendium do wypełnionego formularza należy
dołączyć:
- dokumenty potwierdzające uzyskane dochody wszystkich członków rodziny z
miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, na przykład: zasiłek rodzinny + dodatki,
dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna, dochody netto z miejsca pracy,
dochody z działalności gospodarczej, renta, emerytura, dochody z gospodarstwa
rolnego gdzie przyjmuje się, że:
• 1 h przeliczeniowy = 308,00 zł
- w przypadku, kiedy rodzice ucznia korzystają ze świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej (zasiłek stały)
8. Szczegółowe informacje o stypendium szkolnym można uzyskać w Urzędzie Gminy
w Kołaczkowie -Referat Oświaty ul. Plac Reymonta 3, nr telefonu (061) 4380343.

Przeczytano: 304 razy.| Wydrukuj

Do góry