Gmina Kołaczkowo
https://kolaczkowo.pl

26 lutego 2019 14:05 | Przetargi | Źródło: BIP Gminy Kołaczkowo

Informacja z otwarcia ofert przetargu nieograniczonegi pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie

Kołaczkowo, dnia 26 lutego 2019 roku

Informacja  z otwarcia  ofert

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający  informuje, że w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie” wpłynęły 2 oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Oferowana
cena brutto

Gwarancja

1.

Zakład Projektowania i Wykonawstwa EKOLOGIA – Janusz Przybył

Ul. Kozienicka 26

62 – 800 Kalisz

8.214.616,50 zł

60

2.

Inżynieria Wodna Ziółkiewicz Sp. z o.o.

Łężec 2

62 – 420 Strzałkowo

6.989.932,31 zł

60

 

Zamawiający podaje do informacji, że na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie, zaplanowano środki finansowe w wysokości 7.427.000,00 zł.

Termin wykonania zamówienia 31 maja 2020 roku, warunki płatności zgodnie z określonymi w SIWZ i ofertach.

Uwaga!

Zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp Wykonawcy w terminie 3 dni od dat ukazania się  informacji z otwarcia ofert zobligowani są do przesłania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności
lub nie do grupy kapitałowej wraz z ewentualną listą podmiotów wchodzących w skład
tej grupy.  
Wraz ze złożeniem  oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Załączniki:

Informacja z otwarcia ofert [564.74 KB]